Obchodné podmienky

­Obchodné podmienky internetového obchodu www.trezorspomienok.sk pre predaj E-BOOKov

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa riadia legislatívou SR a vzťahujú sa na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej Webstránke www.trezorspomienok.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.

2. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.

3. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára Predávajúci a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na predaj Služby výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).

4. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), kúpna zmluva sa spravuje  predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami.

5. Predávajúcim je Spoločnosť Yorkie s.r.o. IČO: 46330631 DIČ: 2023325854 IČ DPH: SK2023325854 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 28283/V so sídlom Matuškova 14/398 040 11 Košice-Západ (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej Webstránky www.trezorspomienok.sk (ďalej len „Webstránka“) ako aj Internetového obchodu. Predávajúci je platcom DPH.

6. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:
E-mail:  info@trezorspomienok.sk;

Kontaktné telefónne číslo: :(+421) 915 476 855 v pracovných dňoch v čase medzi 08:00 a 12:00  hod. 

7. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Webstránky, resp. každý návštevník Webstránky, ktorý odošle objednávku, uzavrie Kúpnu zmluvu a tým kúpi E-BOOK prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom Internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie. Ak Kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), uvádza tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, IČ a DIČ.

8. Obchodné podmienky sa týkajú predaja E-BOOKov v PDF forme (ďalej E-BOOK), prostredníctvom Webstránky. Hlavnou vlastnosťou Služby je, že Kupujúcemu umožňuje zakúpiť si E-BOOK v elektronickej forme cez objednávkový systém odoslaním vyplneného objednávkového formulára. Na Webstránke je uvedený podrobný opis, vrátane ceny.

9.  Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.

Čl. II
Informácie o E-BOOKu, cene a dodacích podmienkach

1. Informácie o EBOOKu. Na Webstránke je uvedený popis ponúkaného E-BOOKu vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený a v akom formáte je poskytovaný. Všetky informácie uvedené na Webstránke sú informatívnej povahy.

2. Služby, ktoré Predávajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje, vrátane poskytovaných E-BOOKov, majú len odporúčací charakter. Predávajúci neposkytuje v súvislosti s dodaním E-BOOKu žiadne poradenstvo ohľadne individuálneho zdravotného stavu Kupujúceho a prípadných účinkov jednotlivých cvikov na individuálny zdravotný stav.

Kupujúci sám znáša náklady na pripojenie k sieti internet, ktoré je vyžadované pre objednanie E-BOOKu.

3. Ceny uvedené v Internetovom obchode sú aktuálne platné, konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH a obsahujú všetky náklady Predávajúceho, ktoré sú potrebné na dodanie E-BOOKu.

4. E-BOOK ako elektronický obsah bude Kupujúcemu dodaný, resp. sprístupnený až po uhradení celej ceny za objednaný E-BOOK na jeho e-mail uvedený v objednávke. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za E-BOOK na účet Predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje dodať, resp. sprístupniť Kupujúcemu E-BOOK najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady za E-BOOK na účet Predávajúceho. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia E-BOOKu cez internet prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru.

Digitálny obsah (E-BOOK) je poslaný iba Kupujúcemu, na jeho elektronickú adresu, prípadne sprístupnením linku na miesto, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah k plnej funkčnosti vyžaduje, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte .pdf. Obsah stiahnite v internetovom prehliadači, pokiaľ bol dodaný formou zaslania linku.

Pre stiahnutie E-BOOKu je potrebné, aby ste boli pripojený k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti, či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia nezodpovedáme. Webstránka môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na Webstránke Predávajúceho, nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak.

Čl. III
Objednávka E-BOOKu

1. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu za Službu, obchodné podmienky a reklamačné podmienky Internetového obchodu.

2. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie a doklady ohľadom objednávky predovšetkým: fakturačné údaje Kupujúceho a výslednú cenu za objednávku.

3. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena a termín dodania.

4. Pred definitívnym zaslaním objednávky Predávajúci odporúča Kupujúcemu využiť možnosti previesť dôkladnú kontrolu celej objednávky a detailne preštudovať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky.

Čl. IV
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovom obchode Predávajúceho, a zároveň akceptáciou týchto Obchodných podmienok.

2. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky.

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii Služby, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o Kupujúcom, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje.

4. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

5. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

6. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa uzavretia Zmluvy (akceptáciou OP Kupujúcim) až do úplného poskytnutia Služby Predávajúcim.

Čl. V

Zodpovednosť Predávajúceho

1. Predávajúci dodáva Kupujúcemu Službu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami kúpnou zmluvou. Predávajúci nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti so Službou nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu Kupujúceho.

Čl. VII
Odstúpenie od zmluvy, náhrada nákladov

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je ­poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Čl. VIII
Platobné podmienky

1. Internetový obchod ponúka platbu platobnou kartou pomocou platobnej brány GoPay, kúpna cena sa hradí v eurách.

2. Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.

3. Daňový doklad (faktúra) bude odoslaná elektronicky emailom.

4. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň dáva súhlas s elektronickým zasielaním faktúr. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu.

5. Spoločnosť Yorkie s.r.o. nenesie zodpovednosť za kurzový rozdiel a prípadné bankové poplatky, ktoré si účtuje banka na strane spotrebiteľa, najmä pri uznanej reklamácii a vrátení kúpnej ceny za Službu.

Čl. IX
Dodacie podmienky

1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

2. Dĺžka dodacej lehoty – v prípade platby online platobnou kartou bude E-BOOK dodaný obratom po vykonaní platby.

Čl. X
Reklamačný poriadok

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@trezorspomienok.sk v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

2. Kupujúci je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje uvedené vyššie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Predávajúci oboznámi Kupujúceho s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu Kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci reklamáciu podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania. Návrh Kupujúci podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom na alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, pre viac informácií: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Čl. XI
Ochrana a spracovanie osobných údajov

1.Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením reklamácie a registrácie na Internetovom obchode.

2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.

3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a v prípade, že Kupujúci nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH.

4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na obdobie najviac 3 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

5. Kupujúci môže požiadať o zmenu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@trezorspomienok.sk

Čl. XII
Licenčné podmienky

1. Ak nie je uvedené inak, E-BOOK je chránený v zmysle príslušných právnych predpisov ako autorské dielo, ku ktorému vykonáva majetkové autorské práva výlučne Predávajúci.

2. Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúcim E-BOOK, alebo akékoľvek iné autorské dielo alebo predmet ochrany duševného vlastníctva dodané v rámci Služby:

– použiť na iné ako osobné (domáce) účely predpokladané Zmluvou, najmä ich nesmie využívať na komerčné účely (t. j. ďalší predaj, prenájom, vypožičanie a pod.);

– zverejniť alebo rozširovať bez ohľadu na spôsob zverejnenia alebo rozširovania;

– poskytnúť tretej osobe, udeliť sublicenciu alebo umožniť ich použitie treťou osobou;

3. Ak Kupujúci poruší povinnosti podľa tohto článku Obchodných podmienok, je Predávajúci oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR (slovom: sto eur) vystavením a doručením faktúry so splatnosťou 30 dní, pričom tým nie je dotknutý prípadný nárok Predávajúceho na náhradu spôsobenej škody.

4. Zakliknutím políčka „Záväzne objednať“ pred odoslaním objednávky dáva Kupujúci najavo svoj súhlas s týmito licenčnými podmienkami a podmienkami používania E-BOOKov.

5. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii zakúpeného E-BOOKu, prezerať, používať a zobrazovať E-BOOK neobmedzene, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. E-BOOK bude považovaný za licencovaný Kupujúcemu, ak Predávajúci neurčí inak.

 


Článok XIII.

Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO
V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej Webstránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.

3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa čl. XI.
4. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.10.2023.

5. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.

 

Obchodné podmienky internetového obchodu www.trezorspomienok.sk pre predaj KNÍH

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky sa riadia legislatívou SR a vzťahujú sa na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.trezorspomienok.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.
2. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.
3. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
4. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), kúpna zmluva sa spravuje  predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami.
5. Predávajúcim je Spoločnosť Yorkie s.r.o. IČO: 46330631 DIČ: 2023325854 IČ DPH: SK2023325854 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 28283/V so sídlom Matuškova 14/398 040 11 Košice-Západ (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.trezorspomienok.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu. Predávajúci je platcom DPH.
6. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:
a, E-mail pre zákazníkov: info@trezorspomienok.sk
b, kontaktné telefónne číslo: :(+421) 915 476 855 v pracovných dňoch v čase medzi 08:00 a 12:00  hod. 
7. Predávajúci je oprávnený predávať tovar (čo zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim, fakturáciu tovaru, zasielanie tovaru a pod.) prostredníctvom (s využitím) Internetového obchodu.
8. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, resp. každý návštevník Stránky, ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom Internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie. Ak Kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), uvádza tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, IČ a DIČ.
9. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na Internetovom obchode.
10.  Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.
Čl. II
Informácie o tovare a cene
1. Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.
2. Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu je konečná,  zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru.
3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie.
Čl. III
Objednávka tovaru
1. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu tovaru a obchodné podmienky a reklamačné podmienky Internetového obchodu.
2. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru  alebo aj na telefónne číslo, zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie a doklady ohľadom objednávky predovšetkým: fakturačné údaje Kupujúceho, adresu pre doručenie tovaru, špecifikáciu tovaru, množstvo objednaného tovaru a výslednú cenu tovaru.
3. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.
4. Pred definitívnym zaslaním objednávky Predávajúci odporúča Kupujúcemu využiť možnosti previesť dôkladnú kontrolu celej objednávky a detailne preštudovať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky.
Čl. IV
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme:
– Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovom obchode Predávajúceho,
2. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové/telefonické potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim označené napríklad ako „potvrdenie objednávky“.
3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o Kupujúcom, resp. adrese, kde
má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje.
4. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
5. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
Čl. V
Povinnosti zmluvných strán
Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo nedostupnosti tovaru.
2.Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
3. Kupujúcemu doklady v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a užívanie.
Predávajúci nezodpovedá za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
2. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.
Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
3. Prekontrolovať neporušenosť obalu tovaru resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
Čl. VI
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
2. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na zákazku),
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.
3. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu. Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak Predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak; v takomto prípade Kupujúci zodpovedá za zníženie
hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:
a) je v pôvodnom stave,
b) nejaví známky používania a opotrebovania vo väčšom rozsahu,
c) je nepoškodený,
d) je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.).
4. Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
Adresa na vrátenie tovaru: Yorkie s.r.o. Magnezitárska 30, Košice 04013
5. Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho. Odporúčame, aby si Kupujúci vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu daňového dokladu (faktúry) a tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar nie je vhodné zasielať dobierkou, takýto tovar nebude prevzatý.
6. Kupujúci je povinný priložiť do balíka daňový doklad (faktúru), s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. ktorý mu bol doručený. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
7. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci. Podľa dostupných informácií, je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 3,- EUR s DPH.
8. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný spôsob platby. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady Kupujúceho.
9. Neprevzatie zásielky, ktorú si Kupujúci objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené súdnou cestou, v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
10. V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.


Čl. VII
Stornovanie objednávky
1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená (expedovaná) najneskôr v deň odoslania(expedície) objednávky, zaslaním žiadosti na adresu predávajúceho info@trezorspomienok.sk . Za storno objednávky podľa predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

2. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Čl. VIII
Náhrada nákladov
1. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom objednávku včas nestornoval ani neprebral v odbernej lehote, môže byť hodnota oprávnených nákladov na zabalenie a odoslanie objednávky vymáhaná v občiansko-právnom konaní.
Čl. IX
Platobné podmienky
1. Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby:
a) Platba platobnou kartou pomocou platobnej brány GoPay

2. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov. Cena za dodanie tovaru je vykonávaná prostredníctvom služieb a ich cien, ktoré je možné si vybrať pri potvrdzovaní objednávky v pokladni a ktoré je Kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar, ak sa nejedná o prípady, kedy Predávajúci Kupujúcemu cenu za dodanie tovaru neúčtuje. Cena za dodanie tovaru(poštovné) sa zobrazuje pri vytváraní objednávky v tzv. „pokladni“ pred potvrdením objednávky.
3. Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.
4. Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení priložená v balení tovaru, alebo bude odoslaná elektronicky emailom. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s tovarom, a to v balení tovaru.
5. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň dáva súhlas s elektronickým zasielaním faktúr. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu.
6. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
7. Ak to vyžaduje povaha tovaru, alebo ak určuje takú povinnosť vyslovene príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, je Predávajúci povinný ako súčasť objednávky dodať Kupujúcemu takú dokumentáciu, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak neurčuje uvedený právny predpis inak.
8. Spoločnosť Yorkie s.r.o. nenesie zodpovednosť za kurzový rozdiel a prípadné bankové poplatky, ktoré si účtuje banka na strane spotrebiteľa, najmä pri uznanej reklamácii a vrátení kupnej ceny za tovar.

Čl. X
Dodacie podmienky
1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.
2. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare v Internetovom obchode.
3. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar bezodkladne, najneskôr do 30 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu, ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 08:00-17:00.
4. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, stávky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú Predávajúcim ovplyvniť.
5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci informuje o tom Kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. To platí aj v prípade, ak sa objednávke nachádza len jeden tovar.
6. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.
7. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
Čl. XI
Reklamačný poriadok
1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@trezorspomienok.sk v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.
2. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene a ako poistenú zásielku.
3. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Tieto vady je Kupujúci povinný jasne odfotiť a zaslať na vyššie uvedenú emailovú adresu.
4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
5. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
6. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodne inak.
7. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
9. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Akcia „Veľkosti meníme bez poštovného“ platí len na jednu výmenu a len pre adresy v Slovenskej republike.
10. Predávajúci je povinný  vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Čl. XII
Ochrana a spracovanie osobných údajov
1.Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením reklamácie a registrácie na Internetovom obchode.

2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.

3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a v prípade, že Kupujúci nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH.

4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na obdobie najviac 3 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.

6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@trezorspomienok.sk


Článok XIII.

Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO
V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Článok XIV.

Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa čl. XII.
4. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 04.04.2023.
5. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
6. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.